Fëmijët narcistë rriten nga prindër që bëjnë këto 8 gjëra

Prindërimi është një proces i shumëanshëm dhe i vazhdueshëm që ndikon ndjeshëm në zhvillimin e karakterit të fëmijës. Në kontekstin e edukimit të një fëmije narcist, sjelljet e prindërve luajnë një rol kryesor. Veprime të tilla si kënaqësia e tepërt, përqendrimi i tepruar në pamjen e jashtme dhe mungesa e disiplinës mund të krijojnë një mjedis të favorshëm për zhvillimin e tipareve narciste. Në të kundërt, nxitja e mënyrave të shëndetshme të të shprehurit, vendosja e kufijve të qartë dhe inkurajimi i vendimmarrjes së pavarur kontribuojnë në prindërimin e suksesshëm, duke reduktuar gjasat e prirjeve narciste në moshën madhore.

Tetë zakone prindërore të lidhura me tipare narciste te fëmijët:

1. Teprimi:
Prindërimi i tepruar, i karakterizuar nga vëmendja e tepruar, zotërimet materiale dhe liritë pa përgjegjësi, mund të fryjë ndjenjën e vetëvlerësimit dhe pritshmërive jorealiste të fëmijës.

2. Përqendrimi i tepërt në pamjen e jashtme:
Vënia e tepërt e theksit në pamjen fizike të një fëmije mund të çojë në një ndjenjë të fryrë të vetëvlerësimit dhe pritshmërive. Krijimi i një mjedisi të ekuilibruar që inkurajon rritjen personale është thelbësor.

3. Lejimi i fëmijës të diktojë kufijtë:
Dhënia e lirisë te fëmijët për të vendosur kufijtë e tyre brenda një mjedisi të sigurt promovon pavarësinë, vetëbesimin dhe jep mësime thelbësore të jetës.

4. Dështimi për të zbatuar disiplinën e duhur:
Mungesa e kufijve dhe rregullave të qarta mund të rezultojë në të drejtën e vetes, sjelljen e kërkimit të vëmendjes dhe tendencat manipuluese, të cilat potencialisht evoluojnë në një çrregullim të personalitetit narcist.

5. Ngacmimi emocional dhe minimi i autonomisë:
Ngacmimi i vazhdueshëm emocional dhe minimi i autonomisë mund të ndikojë rëndë në vetëvlerësimin e fëmijës, duke nxitur nevojën për admirim dhe vërtetim të tepruar.

6. Shfaqje madhështore të dashurisë dhe lavdërimit të tepërt:
Fryrja e fëmijëve me dashuri dhe lavdërim të tepruar mund të çojë në një mbështetje të tepruar në vërtetimin e jashtëm, duke nxitur një ndjenjë të fryrë të së drejtës.

7. Demonstrimi i mungesës së respektit për të tjerët:
Fëmijët e ekspozuar ndaj sjelljes mosrespektuese mund t’i imitojnë këto veprime, duke penguar aftësinë e tyre për të krijuar marrëdhënie kuptimplotë dhe potencialisht duke çuar në agresion dhe manipulim.

8. Mos lejimi i fëmijëve të shprehen lirisht:
Kufizimi i aftësisë së fëmijës për t’u shprehur mund të rezultojë në një varësi nga vërtetimi i jashtëm, duke çuar në një ndjenjë të fryrë të së drejtës dhe superioritetit.

Kuptimi i këtyre zakoneve të prindërimit mund t’i fuqizojë prindërit që të kultivojnë një mjedis që ushqen zhvillim të shëndetshëm dhe redukton rrezikun e tipareve narciste tek fëmijët.

 

 

 

Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here