Rekomandimet e ISP për Kuvendin e Shqipërisë.

ISP, Instituti i Studimeve Politike, ka publikuar raportin e fundit për performancën e deputetëve në Parlamentin e Shqipërisë. Rekomandimet e këtij raporti janë si më poshtë:
Kuvendi mund dhe duhet të fokusohet në reformimin e Rregullores dhe të Ligjit mbi Statusin e Deputetit, si dhe në aktet e tjera rregullatore të tij, në mënyrë që të mundësojë përputhshmëri midis akteve, përgjegjësive dhe standardeve të larta parlamentare.
Kuvendi mund dhe duhet të krijojë një sistem transparent deklarimi, verifikimi dhe publikimi të praktikave të konfliktit të interesit, të deklarimit të dhuratave dhe elementët e tjerë të Kodit të Sjelljes, në mënyrë që të rrisë standardet e integritetit dhe besueshmërisë.
Kuvendi mund dhe duhet të rrisë standardet dhe ndërhyrjet e bazuara në Rregullore dhe Kodin e Sjelljes, për hetimin e rasteve të akuzave ndaj deputetëve (përfitime financiare, plagjiatura, falsifikime, etj), si dhe për një marrëdhënie të re besimi me publikun e qytetarët.
Kuvendi mund dhe duhet të krijojë një sistem më efikas monitorimi të brendshëm të aktivitetit parlamentar, për të evituar praktikat abuzive në funksionimin e komisioneve, praktikat formale të vlerësimit të projekt-akteve, dhe për të rritur transparencën publike ndaj risive të akteve, ndaj ndryshimeve, ndaj impaktit dhe ndaj raportit të secilit deputet me to.
Kuvendi mund dhe duhet të ketë kalendar publik dhe standarde të njëjta për praktikat e emërimit dhe zgjedhjeve në organet e ndryshme me burim Kuvendin, për evitimin e vonesave në zgjedhje/emërim dhe për zgjerimin e bazës së kandidatëve për vendet vakante.
Kuvendi mund dhe duhet të përmbushë më mirë përgjegjësitë kushtetuese për kontrollin e pushtetit ekzekutiv, duke krijuar një sistem monitorimi më efektiv të zbatueshmërisë së ligjeve, të daljes së akteve nënligjore, të zbatimit të rezolutave, të respektimit në kohë e cilësi të përgjigjeve ndaj pyetjeve të deputetëve, të nxitjes së interpelancave dhe seancave të pyetjeve si dhe të kujdesit për të mos u shndërruar në institucion shtojcë të qeverisë.
Kuvendi mund e duhet të ketë buxhet të dedikuar për komisionet parlamentare për analizë profesionale, monitorim dhe botime mbi reformat dhe ligjet më të rëndësishme, për standardet e larta parlamentare dhe funksionet e deputetit, për raporte vjetore krahasuese dhe raporte problematikash e tematikash me rëndësi për Kuvendin dhe mirëqeverisjen.
Grupet parlamentare mund e duhen të bëhen struktura më demokratike në vendimmarrje dhe funksionim, të kenë më shumë staf mbështetës, të ofrojnë trajnime dhe kualifikime për deputetët, të reflektojnë mbi kritikat dhe të përmirësojnë aktivitetin e tyre, si dhe të krijojnë një sistem efektiv dhe publik vlerësimi për deputetët brenda grupit.
Kuvendi mund e duhet të bëjë ndryshime cilësore në faqen online dhe në adresimet e tjera online, në mënyrë që media e qytetarët e interesuar të kenë në çdo kohë informacionet e duhura mbi agjendën, aktivitetet, procesverbalet e plota, mbi emërtesat, nismat, projektet, raportet monitoruese, dhe të dhënat e detajuara mbi strukturat e reja të ngritura në kuadër të reformës në drejtësi
Kuvendi mund e duhet të ketë një program të trajnimit të vazhdueshëm të deputetëve dhe të stafeve mbështetëse.

Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here