3 elementët e besimit në vendin e punës

Ndërtimi i besimit brenda një organizate është thelbësor për një udhëheqje efektive. Besimi shërben si një faktor kryesor që ndikon në mënyrën se si liderat perceptohen nga të tjerët. Megjithatë, kultivimi i besimit, ose rivendosja e tij pasi ka humbur, nuk është gjithmonë e drejtpërdrejtë.

Duke u mbështetur nga të dhënat e gjera të mbledhura përmes 360 vlerësimeve të 87,000 liderëve, ne kemi identifikuar tre elementë themelorë që formojnë themelin e besimit. Duke analizuar korrelacionet midis vlerësimeve të besimit dhe artikujve të ndryshëm të vlerësimit, ne identifikuam këto elemente kritike përmes analizës së faktorëve.

Tre shtyllat e besimit

1. Marrëdhëniet pozitive: Besimi varet nga aftësia e një lideri për të krijuar lidhje pozitive me individë dhe ekipe. Kjo nënkupton:

– Qëndrim i harmonizuar me çështjet dhe shqetësimet e të tjerëve.
– Balancim i arritjes së rezultateve me shfaqjen e shqetësimit të vërtetë.
– Nxitje e bashkëpunimit dhe zgjidhje e konflikteve në mënyrë konstruktive.
– Sigurim i reagimeve të sinqerta dhe konstruktive.

2. Gjykim/ekspertizë e mirë: Një tjetër gur themeli besimi është thellësia e njohurive dhe aftësitë e shëndosha të vendimmarrjes së një udhëheqësi. Kjo përfshin:

– Përdorim i aftësisë dalluese në vendimmarrje.
– Fitim i besimit nëpërmjet ekspertizës dhe opinioneve të detajuara.
– Të qenit i kërkuar për udhëzime dhe kontribute.
– Parashikim dhe adresim i shpejtë i sfidave.

3. Konsistenca: Elementi i fundit vendimtar për besimin është aftësia e një udhëheqësi për të ecur vazhdimisht në fjalimin e tij. Kjo përfshin:

– Të shërbejë si model dhe të japë një shembull të lavdërueshëm.
– Mbajtje e zotimeve dhe realizimi i premtimeve.
– Ndjekje e detyrimeve me përkushtim.
– Duke shkuar lart dhe përtej kur është e nevojshme.

Ndikimi i elementeve të besimit

Studimi nënvizon ndikimin e thellë të këtyre tre elementeve në rezultatet e përgjithshme të besimit. Udhëheqësit që performojnë mbi përqindjen e 60-të në këto dimensione zakonisht arrijnë rezultate besimi në përqindjen e 80-të. Edhe përmirësimet modeste në këto aftësi rrisin ndjeshëm besimin, ndërsa mangësitë mund ta gërryejnë atë.

A ju duhen të tre elementët?

Ndërsa secili element luan një rol vendimtar, studimet tregojnë se marrëdhëniet pozitive kanë ndikimin më të rëndësishëm në vlerësimet e besimit. Edhe kur gjykimi dhe qëndrueshmëria janë të forta, mungesa e marrëdhënieve mund të ulë ndjeshëm nivelet e besimit. Kjo nënvizon rëndësinë e kultivimit të lidhjeve kuptimplota brenda ekipeve.

Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here