BE lëviz për të forcuar qëndrueshmërinë dhe gatishmërinë e bankave

Komisioni Evropian tha të mërkurën që rishikimi i rregullave bankare të BE-së do të sigurojë që bankat e BE-së të bëhen më elastike ndaj goditjeve të mundshme ekonomike në të ardhmen dhe të kontribuojnë në rimëkëmbjen e Evropës pas COVID-19.

Miratimi nga ekzekutivi i BE-së i Rregullores për Kërkesat Kapitale dhe Direktivës për Kërkesat Kapitale finalizon zbatimin e marrëveshjes së Bazel III në BE. Kjo marrëveshje u arrit nga BE dhe partnerët e saj të G20 në Komitetin e Bazelit për Mbikëqyrjen Bankare për t’i bërë bankat më elastike ndaj goditjeve të mundshme ekonomike.

Rishikimi përbëhet nga elementet e mëposhtme legjislative:

  • një propozim legjislativ për të amenduar Direktivën për Kërkesat Kapitale (Direktiva 2013/36/BE);
  • një propozim legjislativ për ndryshimin e Rregullores për Kërkesat Kapitale (Rregullorja 2013/575/BE);
  • një propozim i veçantë legjislativ për të ndryshuar Rregulloren e Kërkesave Kapitale në fushën e zgjidhjes (i ashtuquajturi propozim “zinxhiri i margaritës”).

Paketa përbëhet nga:

– Zbatimi i Bazel III – forcimi i qëndrueshmërisë ndaj goditjeve ekonomike

Paketa e sotme zbaton me besnikëri marrëveshjen ndërkombëtare të Basel III, duke marrë parasysh veçoritë specifike të sektorit bankar të BE-së, për shembull kur bëhet fjalë për hipotekat me rrezik të ulët. Konkretisht, propozimi i sotëm synon të sigurojë që “modelet e brendshme” të përdorura nga bankat për llogaritjen e kërkesave të tyre për kapital të mos nënvlerësojnë rreziqet, duke siguruar kështu që kapitali i kërkuar për të mbuluar këto rreziqe është i mjaftueshëm. Nga ana tjetër, kjo do ta bëjë më të lehtë krahasimin e raporteve të kapitalit të bazuar në rrezik midis bankave, duke rikthyer besimin në ato raporte dhe qëndrueshmërinë e sektorit në përgjithësi.

Propozimi synon të forcojë qëndrueshmërinë, pa rezultuar në rritje të konsiderueshme të kërkesave për kapital. Ai kufizon ndikimin e përgjithshëm në kërkesat për kapital në atë që është e nevojshme, gjë që do të ruajë konkurrencën e sektorit bankar të BE-së. Paketa gjithashtu redukton më tej kostot e pajtueshmërisë, veçanërisht për bankat më të vogla, pa liruar standardet e kujdesit.

– Qëndrueshmëria – duke kontribuar në tranzicionin e gjelbër

Forcimi i qëndrueshmërisë së sektorit bankar ndaj rreziqeve mjedisore, sociale dhe të qeverisjes (ESG) është një fushë kyçe e Strategjisë së Financave të Qëndrueshme të Komisionit. Përmirësimi i mënyrës se si bankat i masin dhe menaxhojnë këto rreziqe është thelbësor, si dhe garantimi që tregjet mund të monitorojnë atë që bankat po bëjnë. Rregullorja e kujdesshme ka një rol vendimtar për të luajtur në këtë drejtim.

Propozimi i Komisionit do t’u kërkojë bankave që në mënyrë sistematike të identifikojnë, zbulojnë dhe menaxhojnë rreziqet ESG si pjesë e menaxhimit të tyre të rrezikut. Kjo përfshin testimin e rregullt të stresit klimatik si nga mbikëqyrësit ashtu edhe nga bankat. Mbikëqyrësit do të duhet të vlerësojnë rreziqet e ESG si pjesë e rishikimeve të rregullta mbikëqyrëse. Të gjitha bankat do të duhet gjithashtu të zbulojnë shkallën në të cilën janë të ekspozuara ndaj rreziqeve të ESG.

Për të shmangur ngarkesat administrative të panevojshme për bankat më të vogla, rregullat e zbulimit do të jenë proporcionale.

– Mbikëqyrje më e fortë – duke siguruar menaxhim të shëndoshë të bankave të BE-së dhe mbrojtje më të mirë të stabilitetit financiar

Komisioni thotë se paketa ofron mjete më të forta për mbikëqyrësit që mbikëqyrin bankat e BE-së. Ai vendos një grup rregullash të qarta, të forta dhe të balancuara, ku mbikëqyrësit vlerësojnë nëse stafi i lartë ka aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të menaxhuar një bankë.

Për më tepër, si përgjigje ndaj skandalit WireCard, mbikëqyrësit tani do të pajisen me mjete më të mira për të mbikëqyrur grupet fintech, duke përfshirë filialet e bankave. Kjo paketë mjetesh të zgjeruara do të sigurojë menaxhimin e shëndoshë dhe të kujdesshëm të bankave të BE-së.

Rishikimi i Komisionit trajton gjithashtu – në mënyrë proporcionale – çështjen e krijimit të degëve të bankave të vendeve të treta në BE. Aktualisht, këto degë i nënshtrohen kryesisht legjislacionit kombëtar, të harmonizuar vetëm në një masë shumë të kufizuar. Paketa harmonizon rregullat e BE-së në këtë fushë, gjë që do të lejojë mbikëqyrësit të menaxhojnë më mirë rreziqet që lidhen me këto subjekte, të cilat kanë rritur ndjeshëm aktivitetin e tyre në BE gjatë viteve të fundit.

Burimi: EC Europa, Raporti permbledhes

Shpërndaje

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here